AEGEO.SK

René Putiška
+421902352490
putiska@gmail.com

Spoločnosť AEGEO, s. r. o., je zameraná na geotechnický monitoring, geofyzikálny výskum a prieskum v oblasti inžinierskej geológie, hydrogeológie a životného prostredia.

ARESII - elektrická odporová tomografia BRS32 – Seizmický záznamník
Prieskum na podzemnú vodu
Geotechnický prieskum
Kontrola hrádzi
Ekologické monitorovanie
Geologický prieskum
Archeológia
Meranie na vodnej hladine
Lokalizácia podzemných štruktúr
Štúdium ekologických záťaži a skládok
Sledovanie účinkov stavebných prác pri použití trhacích prác (tunely)
Dopravné a stavebné vibrácie
Meranie seizmických účinkov stavebných prác
Mikroseizmické rajónovanie
Vyber lokalít pre úložisko RA, monitoring pri podzemných experimentov
CMD – Explorer
elektromagnetické meranie vodivosti
Georadar – MALA GX
(GX160 HDR, GX450HDR, GX750HDR)
Geologický prieskum
Geotechnika
Poľnohospodárstvo a lesníctvo
Ekologické monitorovanie
Ochrana podzemných vôd
Mapovanie kontaminácie
Archeológia
Detekcia kovových predmetov a inžinierskych sietí
Lokalizácia inžinierskych sieti a kanalizácii
Kontrola stavebných konštrukcii
Kontrola konštrukčných vrstiev vozozvky
Detekcia dutín
Archeológia
Geológia
DGSI – Inklinometer BLS-92H – Karotážna aparatúra
merania vo vrtoch
Monitorovanie zosuvných území
Deformácie podzemných stien
Deformácie násypov
Gama karotáž
Kavernometria
Magnetická susceptibilita
Indukčná karotáž
Termometria
Rezistivimetria
MAE-A6000S - 36 kanálová seizmika
(geofóny 4,5 Hz, 14 Hz )
ostatné metódy prieskumu
Štúdium geologických štruktúr
Geotechnika (Poissonové číslo, modul pružnosti, šmykový modul)
Vertikálne elektrické sondovanie
Symetrické odporové profilovanie
Spontánna polarizácia
Meranie bludných prúdov
Korózny prieskum
Monitoring technického stavu vrtov

IČO:51117584, DIČ: 2120595092, IČ DPH: SK2120595092, AEGEO, s. r. o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava