aegeo.sk - Geologické práce a geotechnický monitoring

AEGEO, s. r. o.

+421 902 352 490

Po-Pia 8:00-16:00

Geologické práce
a geotechnický monitoring

Komplexný servis pre riešenie geologických a geotechnických úloh.

8

úspešných rokov na trhu

Odborná spôsobilosť na ponúkané práce

Poradenstvo

Komplexný servis

Flexibilita

aegeo.sk - Geologické práce a geotechnický monitoring

Profil spoločnosti

Naša spoločnosť v sebe spája vyše 16-ročné skúsenosti s riešením geologických, hydrogeologických, inžinierskogeologických, geotechnických a environmentálnych úloh, s využitím geofyzikálnych metód. 

Na riešenie geologických a geotechnických problémov ponúkame našim klientom komplexný servis od výberu vhodnej metódy a postupu, cez poradenstvo a riadenie geologických prác, po spracovanie meraní a vypracovanie výsledkov úloh formou prehľadných výstupov a záverečných správ.

Ponuka služieb

Komplexné riešenie inžinierskogeologických a hydrogeologických úloh

Geofyzikálny prieskum

Ložiskový prieskum

Odborný geologický dohľad

Prieskum pre riešenie environmentálnej problematiky

Sanácia geoligického prostredia a environmentálnych záťaží

Prieskum pre archeologické účely

Geotechnický monitoring

Diagnostika stavebných konštrukcií a ciest (GPR)

Realizujeme

Elektrická odporová tomografia

Dipólové elektromagnetické profilovanie

Technická seizmicita

Refrakčná a reflexná seizmika, seizmická tomografia

Georadar (GPR)

Vertikálna inklinometria

Horizontálna inklinometria

Deformometria

Karotážne merania (geofyzikálne merania vo vrtoch)

Korózny prieskum

Meranie náklonov konštrukcií

Extenzometria

Dynamická penetračná skúška

Hydrogeologický prieskum

Monitoring kvality a kvantity podzemných vôd

Systém automatického včasného varovania

Inšpekčná kamera

Termokamera

Realizujeme

 • Prieskum zosuvných území
 • Prieskum geologického podložia
 • Kontrola hrádzí
 • Environmentálny prieskumn a monitoring
 • Archeologický prieskum
 • Lokalizácia inžinierskych sietí, základov starých stavieb a dutín
 • Geologický prieskum
 • Geotechnika
 • Poľnohospodárstvo a lesníctvo
 • Ekologické monitorovanie
 • Ochrana podzemných vôd
 • Mapovanie kontaminácie
 • Archeologický prieskum
 • Detekcia kovových predmetov a inžinierskych sietí
 • Meranie, spracovanie a vyhodnotenie seizmických účinkov rôznych zdrojov technickej seizmicity (trhacie práce, doprava, ťažké mechanizmy, kostolné zvony,…) na stavebné objekty
 • Určovanie geologickej stavby študovaného územia
 • Stanovenie geotechnických parametrov hornín pre riešenie inžinierskogeologických úloh
 • Mapovanie geologických štruktúr a priebehu skalného podložia
 • Prieskum zosuvných území
 • Lokalizácia inžinierskych sietí a kanalizácií
 • Kontrola stavebných konštrukcií
 • Kontrola konštrukčných vrstiev vozovky
 • Detekcia dutín
 • Archeologický prieskum
 • Geológické rozhrania / vrstvy
 • Sledovanie stability svahov, oporných múrov, zárezov, hrádzí, brehov
 • Monitorovanie zosuvných území
 • Deformácie podzemných stien
 • Deformácie násypov
 • Sledovanie stability oporných a tesniacich stien
 • Monitoring sadania násypov
 • Sledovanie nerovnomerného sadania
 • Stabilita poddolovaných území
 • Meranie vertikálnych deformácií hrádzí, portálov, …
 • Monitoring konsolidácie násypov
 • Oxymetria – Meranie percentuálneho obsahu kyslíka vo vodnom stĺpci
 • Indukčná karotáž – Meranie elektrickej vodivosti hornín pozdĺž profilu vrtu
 • Gama karotáž – Meranie prirodzenej rádioaktivity hornín
 • Rezistivimetria – Meranie elektrického odporu kvapalín vo vrte, vo vodnom stĺpci
 • Termometria – Meranie teploty kvapaliny vo vrte, vo vodnom stĺpci.
 • Kavernometria – Detekcia tektonických porúch a oslabených zón vo vrte
 • Magnetická susceptibilita – Detekcia litologických jednotiek a prostredí s obsahom magnetických minerálov
 • Zasoľovacia metóda – Určenie zón a stanovenie rýchlosti prúdenia podzemnej vody
 • Meranie bludných prúdov
 • Ochrana oceľových konštrukcií pred bludnými prúdmi
 • Určenie stupňa agresivity prostredia
 • Meranie náklonov stavebných konštrukcií
 • Meranie náklonov stožiarov, komínov, …
 • Monitoring stability základov
 • Sledovanie nerovnomerného sadania – napr. nadložie tunelov, baní, …
 • Monitoring prasklín a škár na skalách alebo stavebných konštrukciách ‘+ systém včasného varovania (SMS, email,…)
 • Monitoring stavebných konštrukcií namáhaných vibráciami, seizmickou aktivitou a i.
 • Sledovanie zmien 1D, 2D alebo 3D”
 • Zisťovanie vlastností základovej pôdy a geologických rozhraní
 • Stanovenie qdyn – mernej hodnoty dynamického penetračného odporu
 • Zisťovanie geotechnických parametrov základovej pôdy ako uľahnutosť, konzistencia, modul pretvorenia, uhol vnútorného trenia, súdržnosť zemín
 • Rekognoskácia terénu
 • Meranie hladiny podzemnej vody
 • Kontinuálny monitoring hladiny podzemnej vody pomocou snímačov a daloggerov s možnosťou automatického odosielania dát + systém včasného varovania (SMS, email,…)
 • Hydrodynamické skúšky – čerpacia, stúpacia, nalievacia
 • Odber vzoriek vody na chemickú analýzu a posúdenie kvality vody
 • pravidelné alebo kontinuálne sledovanie hladiny vody
 • pravidelné sledovanie kvality povrchových a podzemných vôd
 • návrh a realizácia monitorovacej siete (meteorologické, hydrologické stanice,…)
 • spracovanie dát formou databázy – online prístup a výstupy pre klienta
 • návrh a realizácia systému automatického vyhodnocovania dát a varovania
 • kontinuálny monitoring pomocou automatických snímačov
 • nastavenie limitných stavov
 • odosielanie varovných správ pomocou SMS alebo e-mailov
 • Zisťovanie technického stavu vo vrtoch
 • Zisťovanie stavu a priepustnosti potrubí
 • Zisťovanie stavu malopriemerových priepustov a kolektorov
 • zhotovenie videozáznamu pre potreby zákazníka
 • zisťovanie technického stavby zariadení a stavieb
 • zisťovanie stavu potrubí
 • zhotovenie fotodokumentácie a správy pre potreby zákazníka”
aegeo.sk - Geologické práce a geotechnický monitoring

Články

V sekcii „Články“ nájdete širokú škálu pútavých a informatívnych článkov zameraných na geologické práce. Tieto články sú navrhnuté s cieľom poskytnúť vám užitočné informácie a novinky z oblasti geológie a súvisiacich tém.

Galéria